תקנון הגרלה
הקלטת סיגנל חינם
או
הפקת קליפ בהופעה חיה

תקנון הגרלת חברת אולפני שיר בעצמך, רובי ראובני, מ"ז. 037632452

בין התאריכים 01/09/17 ל- 31/12/17 תערוך החברה מבצע שיווקי אשר מטרתו איסוף פרטים של לקוחות קיימים ופוטנציאלים לשם שמירת קשר ועדכון הלקוחות בדבר שירותים והטבות שמציעה החברה.


I.              הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה תהא המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם הצדק הדברים או הקשרם יחייב אחרת:
1.      "החברה" – חברת אולפני שיר בעצמך, רובי ראובני, מ"ז 037632452 מרחוב השלושה 3 תל אביב; טלפון: 1599-516-516 
2.      "המפקח" - המפקח על ההגרלה יהיה משרד עו"ד דוד גב מרחוב לוי אשכול 68 קריית אונו;  טל: 03-6430666.
3.      "זוכה" משתתף, שפרטיו עלו בגורל בהגרלה, שתיערך כאמור בסעיף ‏28 לתקנון זה, ואשר עומד בכל הוראות תקנון זה.
4.      "הפרסום" פרסום הודעה על זכייתו של הזוכה אשר (1) תשלח במייל לכל אחד מהמשתפים לפי לכתובת הדוא"ל שהשאיר בתהליך הרישום, וכן (2) באתר האינטרנט של החברה וכן (3) על באמצעות פוסט בדף הפייסבוק של החברה.
5.      "משתתף" כל מי שהשתתפותו מותרת כמפורט בסעיף ‏16 להן.
6.      "פרטי ההשתתפות" – כתובת דוא"ל תקינה ובבעלות המשתתף, מספר טלפון נייד תקין ובבעלות המשתתף, שם פרטי של המשתתף, שם משפחה של המשתתף ותאריך לידה של המשתתף
7.      "פרס" - כהגדרתו בחלק VI  לתקנון זה.
8.      "קטין" - כל אדם מתחת לגיל 18 לרבות פסול דין.
9.      "אפוטרופוס" - הורה ו/או אפוטרופוס חוקי של הקטין המשתתף בפעילות.
10.   "תקופת ההגרלה" - התקופה אשר תחילתה ביום 01/09/17 וסיומה ביום ה- 31/12/17 בחצות.
11.   "עורך ההגרלה" – החברה, נציגיה ועובדיה ו/או מי מטעמם.
12.   "עוזר לעורך ההגרלה" – אורן בר-ניב טלפון: 052-225-9100

II.            כללי
13.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות התקנון.
14.   בכל מקום בהסכם זה, בו הניסוח נעשה בלשון זכר או בלשון נקבה, מובהר בזה כי הכוונה הנה לשני המינים, זכר ונקבה כאחד.
15.   תנאי להשתתפות קטין בהגרלה הנו הסכמת האפוטרופוס לתנאי התקנון אישורו על ידו. במקרה כאמור, האפוטרופוס מצהיר בזאת כי הריהו ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתתף וכן, הינו מצהיר ומאשר כי השתתפות המשתתף בהגרלה הינה בהסכמתו המלאה; וכי הוא מודע ומאשר את כל תנאי התקנון.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה וקטין ישתתף בהגרלה ויאשר את התקנון, יראו בזאת את השתתפותו בהגרלה, כאילו קיבל מראש את אישור האפוטרופוס לפעולותיו ובלבד שלא יהיה על הקטין לשאת בתשלום כלשהו בטרם התקבל אישור האפוטרופוס בכתב.

III.          השתתפות בהגרלה
16.   ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי"ב - 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח – 1988, ולאלה בלבד
17.   השתתפות בהגרלה תתאפשר משך כל תקופת ההגרלה, והחברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההגרלה מעת לעת, על פי הודעה שתפורסם באתר החברה ובאתר הפייסבוק של החברה. שינוי תקופת ההגרלה הינו על פי שיקול דעת החברה וללא מתן הודעה מראש.
18.   על אף האמור לעיל, תהיה החברה תהיה רשאית להפסיק את ההגרלה בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש, אך בכפוף לפרסום הפסקת ההגרלה באתר החברה ובדף הפייסבוק שלה.
19.   ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה, המפקח, עובדי משרדו, מנהליהם, וכן על שותפיהם ובני משפחותיהם של כל הנ"ל.
לעניין סעיף זה יהיה "בן משפחה: בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
20.   מובהר, כי ההגרלה תיעשה מבין המשתתפים אשר השתתפותם נקלטה בפועל על פי התנאים המפורטים בתקנון זה.
21.   הפרטים האישיים אשר ניתנו על ידי המשתתף בתהליך ההרשמה להגרלה ישמשו לצורך איתורו של המשתתף ו/או הזוכה, לפי העניין.
22.   ההשתתפות בהגרלה, מותנית בקריאת תקנון זה, תנאי השימוש באתר החברה ועמידה בכל התנאים והמגבלות כאמור בתקנון זה ובהוראות המפורטות באתר החברה.
23.   בעת ההרשמה להגרלה כל משתתף יזין את הפרטים הבאים בטופס הרישום המכוון אשר יופיע באתר החברה ו/או בדף נחיתה של החברה: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון תקינים בבעלותו של המשתתף ותאריך לידתו.
24.   משתתף אשר ממלא את כל הפרטים כמפורט לעיל ועומד בתנאי תקנון זה יהיה זכאי להשתתף בהגרלה שעורכת עורכת ההגרלה.
25.   בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זהו/או במקרה בו משתתף ימסור פרטים לא נכונים, תהא החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את השתתפותו בהגרלה ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

IV.          בחירת הזוכה ותוצאות ההגרלה
26.   מדי חודש בתקופת ההגרלה תגריל עורכת ההגרלה זוכה אשר בחירתו תעשה ממשרדי חברת וידיס שירותי ניהול בע"מ ברחוב לוי אשכול 68 קריית אונו, ביום ראשון הראשון לכל חודש קלנדרי, במהלך שעות העבודה ובנוכחות נציג עורכת ההגרלה ונציג של המפקח ו/או מי שמונה מטעמו.
27.   החברה תוכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע את מועד הגרלת הזוכה במועד מאוחר יותר ובלבד שיהיה שתפרסם זאת באתר החברה ובדף הפייסבוק שלה.
28.   בחירת הזוכה תיעשה באמצעות באופן אקראי באמצעות מחשב,  כאשר לכל משתתף יוצמד מספר חד ערכי והמחשב יבחר מספר זוכר אחד באופן אקראי. המשתתף אשר מספרו עלה בגורל יהיה המשתתף הזוכה. החברה תחזור על התהליך בין 3 ל- 10 פעמים נוספות כאשר פרטי המשתפים אשר יעלו בגורל ירשמו לפי סדר עלייתם בגורל והם יהיו זוכים חלופיים (לפי סדר עלייתם בגורל) וזאת רק למקרה בו הזוכה בהגרלה (או הזוכה החלופי שלאחריו, וכך הלאה) לא יאותר ו/או שהזוכה כאמור ייפסל בהתאם להוראות תקנון זה.
29.   העוזר לעורך ההגרלה יערוך פרוטוקול, אשר יציין את מספר המשתתפים בהגרלה, את פרטי הזוכה בהגרלה וכן את פרטי הזוכים החלופיים לפי סדר עלייתם בגורל; וכן כל פרט נוסף אשר ימצא לנכון לציין בפרוטוקול.
30.   פרוטוקול ההגרלה בחתימת נציג החברה והמפקח יהווה ראיה מכרעת לגבי תוצאות ההגרלה ומהלכה. פרוטוקול ההגרלה אינו ניתן לערעור או להשגה כלשהם.
31.   לאחר בחירת הזוכה בהגרלה, תשלח החברה לזוכה הודעה למייל ולספר הטלפון, כפי שהשאירם המשתתף בתהליך הרישום להגרלה וזאת במהלך שעות העבודה המקובלות.
במידה ולא ייווצר קשר עם הזוכה בתוך 48 שעות ממועד עלייתו בגורל ופרסום זכייתו ו/או במידה וזוכה אינו עומד בכל תנאי תקנון זה – ייפסל אותו זוכה והחברה תנסה ליצור קשר עם הזוכה החלופי, הבא בתור שעלה בגורל וכך הלאה עד שיאותר זוכה, העומד בתנאי תקנון זה או עד תום הזוכים החלופיים בפרס. מובהר בזאת, כי סעיף זה חל גם על הזוכה החלופי, בשינויים המתאימים.
32.   יובהר, כי במידה והחברה לא הצליחה ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכים החלופיים תוך 12 ימים ממועד עריכת ההגרלה, ובלבד שנעשו ניסיונות ליצור קשר עם 5 משתתפים שעלו בגורל לפחות והחברה ניסתה לתפוס כל זוכה 3 פעמים לפחות בתוך 48 שעות, תתבטל ההגרלה ויתבטל הפרס.
למען הסר ספק, יצירת קשר עם הזוכה תחשב רק כשיחה טלפונית עם הזוכה עצמו ולא כל אדם אחר מטעמו. משלוח הודעת דוא"ל לבדה לא תחשב ייצירת קשר ועורך ההגרלה ו/או מי מטעמו לא ישאירו לזוכה הודעות בטלפון בדבר זכייתו.
33.   החברה תהא רשאית לדרוש מזוכה להציג בפניה כל אסמכתא ו/או אישור הדרושים לפי שיקול דעתה להוכחת עמידתו בתנאי תקנון זה ובמקרה וזוכה לא יפעל כאמור ו/או לא יציג את האסמכתא ו/או האישור הדרושים, החברה תהיה רשאית לפסול את אותו זוכה והוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס. נפסלו הזוכים (הזוכה הראשון וגם הזוכה החלופי) תיפסל הזכייה בהגרלה ויתבטל הפרס.
34.   תנאי לקבלת הפרס הנה נכונותו של הזוכר להצטלם (בווידאו או בסטילס) לפי דרישת החברה ומתן הסכמתו לכך שתצלומיו, כפי שיהיו בידי החברה, ישמשו את החברה לצרכי שיווק וקידום שירותיה ומוצריה; כן מוותר הזוכה על כל זכות מכל מין וסוג, אשר יכולה להיות לו בצילומים אלה וכן על כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ועורכת ההגרלה בקשר לשימושים שתעשה בצילומים אלה ובלבד שלא יהיה בצילומים אלה כדי לבזותו ו/או להשפילו.
במקרה ויטען הזוכה ויתבע מהחברה ועורכת ההגרלה להפסיק להשתמש בצילומים הנ"ל, מובהר בזה כי התרופה היחידה לה יהיה זכאי הזוכה, אם יהיה זכאי כלל, במקרה בו יפסק בדין כי השימוש שנעשה בתמונה חלילה מבזה או משפיל את הזוכה, הנה הסרת התמונות מאתר החברה ומכל אמצעי שיווק אחר בשליטת החברה – הא ותו לאו. בכל מקרה לא יהיה זכאי הזוכה לפיצוי כספי כלשהו.
35.   למשתתפים בכלל, ולזוכה בפרט, לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה נגד החברה ו/או נגד כל מי שנטל חלק בארגון הקמפיין ו/או ההגרלה בכל עניין הקשור לקמפיין ו/או להגרלה ו/או למימוש הזכייה בפרס, כל עוד מולאו תנאי תקנון זה.
36.   קבלת הפרס על ידי הזוכה תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויות החברה על פי תקנון זה והחברה והמפקח יהיו פטורים מכל אחריות בגין הפרס, ניצולו, איכותו ו/או כל עניין ודבר בקשר לפרס.
37.   בכל מקרה בו יתברר, כי משתתף בהגרלה עשה זאת תוך כדי ביצוע עבירה ו/או תוך כדי הפרת הדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה, תהא החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לא להעביר לאפשר לזוכה לממש את הפרס.

V.            הפרס:
הזוכה יכול לבחור בין אחד מ-2 הפרסים להלן:
38.   הקלטת סינגל מתנה, כולל:
39.           עיבוד מקורי – בשווי של עד 1,286 ₪
40.           חזרות באולפנים – בשווי של עד 815 ₪
41.           הקלטה הכוללת 4 נגנים חיים: תופים, גיטרה בס, גיטרות (חשמלית ואקוסטית), קלידים – בשווי של עד 3,978 ₪
42.           מיקס - עריכת סאונד מקצועית – בשווי של עד 1,530 ₪
43.           מאטסרינג - גימור לרמת שידור ברדיו – בשווי של עד 412 ₪
44.           הפצה לתחנות רדיו כולל מעקב השמעות – בשווי של עד 1,420 ₪
45.           השתתפות בסדנה אסטרטגיה להצלחה לאמנים (3 שעות) – בשווי של עד 562 ₪
46.           פגישות הכוונה אישית לקידום הקריירה – בשווי של עד 1,405 ₪
או ולחילופין (לבחירת הזוכה):
47.   הפקת קליפ בהופעה חיה, כולל:
48.           הופעה חיה בהאנגר 13 בנמל יפו עם נגנים.
49.           עיבוד מקורי לפסנתר כנף וכלי הקשה בשווי של עד בשווי 1,286 ₪
50.           הכנה למופע כולל אימון אישי – בשווי של עד 1,405 ₪
51.           חזרה גנרלית – בשווי של עד 234 ₪
52.           הקלטת ערוצים למופע כולל מיקס ברמת שידור – בשווי של עד 1,023 ₪
53.           צילום וידאו (2 מצלמות HD) - בשווי 2,632 ₪
54.           עריכת וידאו קליפ מקצועי - בשווי 2,106 ₪
55.           10 כרטיסים להופעה - בשווי 850 ₪
56.           יחסי ציבור בעיתונות - בשווי 5,265 ₪
57.           השתתפות בסדנה אסטרטגיה להצלחה לאמנים (3 שעות) - בשווי 562 ₪

VI.          מידע של ועל המשתמש
58.   המידע המתקבל במסגרת ההגרלה יישמר אצל החברה למטרת דיוור ושליחת דברי פרסומת (כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "החוק")  מטעם החברה ו/או שותפיה ו/או כל מי מטעמה. מובהר בזה כי המשתתף אינו חייב על פי דין למסור את פרטי המשתתף ואולם תנאי להשתתפות בהגרלה הינו מסירת פרטי המשתתף כאמור.
59.   מובהר ומוסכם בזה כי עצם אישור התקנון והשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה של המשתתף שהמידע שהתקבל במסגרת ההגרלה ישמש את החברה, בין היתר, לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיוצא באלה ואישור תקנון זה מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת כהגדרתם בחוק.
60.   מובהר בזה, כי המשתתף, בכל שלב, יוכל להודיע בכתב לחברה, כי אינו מעוניין לקבל עוד מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או אחר מכל מין או סוג והחברה תחדל מלשלוח הודעות כאמור בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה בכתב במשרדי החברה.

VII.        העדר אחריות.
61.   עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לפעילותה ו/או לתקינותה ו/או לתפקודה של כל רשת תקשורת, לרבות מחשבים ו/או שרתים, על כל מרכיביהן, ו/או לפעילותה ו/או לתקינותה ו/או לתפקודה של תוכנת ההגרלה הממוחשבת, והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות הנ"ל, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למאן דהוא בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. בכלל זה, עורכת ההגרלה אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל תקלה או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת ההגרלה.
62.   עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח אינם מתחייבים, כי ההגרלה תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.
63.   כל משתתף בהגרלה בעצם השתתפותו מצהיר, כי ידוע לו, כדלקמן:
64.         כי לא ניתן להבטיח כי כל הפרטים של המשתתף ייקלטו אצל עורכת ההגרלה במועד וזאת בשל סיבות שאינן תלויות בעורכת ההגרלה ו/או במי מטעמה, כגון תקלה טכנית ו/או אי קליטה ברשת, לרבות במקרים בהם יהיה צורך בניתוק או הגבלה זמנית של האתר לשם ביצוע פעולות תחזוקה והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ומצהיר כי ידוע לו שהצלחת הרישום כפופה, בין היתר, לזמינות ותקינות רשת התקשורת.
65.         כי ידוע לו שההגרלה נסמכת על תוכנות מחשב אשר אינן חסינות מפני מכל טעות ו/או תקלה ועל כן לא יהיה רשאי להעלות נגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם עקב טעות, איחור, כשל טכני, תקלה, מידע שגוי או כל סיבה אחרת הנוגעת לתוכנות האמורות.
66.         כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא באלה, אשר מקורם בכוח עליון, אירועים שאינם תלויים בכורכת ההגרלה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
67.         עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש הקשורים בפרס ו/או טיב הפרס ו/או איכותו.

VIII.      שונות
68.    עותק של התקנון ניתן לעיון באתר.
69.   למען הסר ספק, רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת ההגרלה ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים/פרטים; ושיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע להגרלה ו/או לתקנון זה, למעט הסמכויות המסורות במפורש למפקח על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, יהיו לחברה בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את החברה בעניין זה.
70.   בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או למי מהזוכים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בהגרלה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן ההעלאה בגורל וקבלת הפרס.
71.   לחברה ו/או למפקח זכות  לעדכן את התקנון בלא צורך לתת הודעה מוקדמת על כך והמשתתף מסכים לכך.
72.   לא ניתן להמיר את הפרס ו/או אופן מסירתו בשום צורה או דרך.
73.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שיראה לנכון עם הפרס שלא חולק לאחר מועד ההגרלה, בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.
74.   המפקח הוא האחראי לטיפול בכל פניה ו/או תלונה ו/או טענה של מי מהמשתתפים, והוא שיכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק וכיוצא באלה, ובכל מחלוקת בין המשתתף לחברה, והחלטתו תהא סופית ומחייבת לכל דבר ועניין. המשתתף מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעתו של המפקח כאמור לעיל.
75.   על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.